Producenci
Regulamin konkursu - renowacja

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ HIGH CONTRAST RADOSŁAW KAMIŃSKIPOSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest sklep High Contrast Radosław Kamiński, znajdujący się przy ulicy Partyzantów 44 w Bielsku-Białej.

2. Konkurs przeprowadzony jest w okresie od 17.05 do 24.05 2020 roku.

3. Osoby, które biorą udział w konkursie zobowiązane są do przesłania ich zdjęć w komentarzu pod postem konkursowym z dnia 17.05.2020. Zdjęcia muszą być wykonane samodzielnie przez zainteresowanego, nie ściągnięte z jakiekolwiek platformy internetowej.

4. Zakazuje się Uczestnikom dostarczania zdjęć naruszających zasady współżycia społecznego, w szczególności treści obraźliwe, poniżające, nawołujące do nienawiści na tle rasowym, etnicznym i religijnym

5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i

zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie

podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do

tej Ustawy.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie wszystkich następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.hcdesign.pl/konkurs

b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich członkowie najbliższych rodzin (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Wymogiem konkursu jest przesłanie zdjęcia przedmiotu do renowacji w komentarzu pod postem konkursowym z dnia 17.05.2020 na portalu facebook.com.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jeden przedmiot do renowacji.

3. Nagrodę otrzyma ta osoba, która prześle najciekawszy przedmiot do renowacji według Organizatora.

4. Nagrodą w Konkursie jest ufundowanie farby do kwoty 150 zł na renowację danego przedmiotu.

(Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu ogłoszenia

konkursu)

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu

i interpretacji rozstrzyga Organizator.

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną na portalu facebook.com w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu.

6. Celem potwierdzenia przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien

odpowiedzieć na wiadomość prywatną w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

7. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie Radosław Kamiński

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem przekazania nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego oraz adresu zamieszkania (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).

2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5

POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE

1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane organizatorowi w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu i wręczenia nagród na adres mailowy sklep@hcdesign.pl

2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie powodu reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

4. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu.

5. Konkurs nie jest powiązany oraz sponsorowany przez portal Facebook. Wszelkie pytania, skargi oraz reklamacje związane z konkursem powinny być rozwiązywane z Organizatorem konkursu, a nie z portalem Facebook.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl